Categories

Ampliació espai DeDins

Fer l’ampliació d’un espai, sense intervenir en la part existent, és complicat. És imprescindible trobar un element que ens serveixi per unificar ambdues parts i establir un llenguatge estilístic que vinculi els diferents espais.

La nostra intervenció s’ha basat en deixat al descobert elements estructurals originals i integrar les guies expositores en plafons revestits de paper pintat (paper Nu de Jorge Zuazo, editat per Tres Tintas), i que aquest ordeni i aporti color i textura als diferents espais.